نویسنده = احمد جعفری صمیمی
تعداد مقالات: 3
1. آزمون قانون اوکان در ایران: شواهد جدید با رهیافت ARDL غیرخطی

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1398، صفحه 121-147

مانی موتمنی؛ احمد جعفری صمیمی؛ شهریار زروکی


2. ارزیابی اثرات تحکیم مالی در اقتصاد ایران

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 57-78

سعید کریمی پتانلار؛ احمد جعفری صمیمی؛ حمید لعل خضری


3. مطالعه تاثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی در کشورهای منتخب با رویکرد مدل رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای(PSTR)

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1395، صفحه 159-183

محمدزمان محمدی شیرکلائی؛ احمد جعفری صمیمی؛ سعید کریمی پتانلار؛ امیر منصور تهرانچیان