نویسنده = دکتر علی اصغر بانوئی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش اهمیت بخش های اقتصاد منطقه‌ای بر مبنای پیوندهای فضایی؛مطالعه‌ی موردی استان گلستان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1390، صفحه 35-60

دکتر علی اصغر بانوئی؛ دکتر فاطمه بزازان؛ حجت اله میرزایی؛ مهدی کرمی