نویسنده = دکتر اسداله فرزین وش
تعداد مقالات: 1
1. آزمون فرضیه‌ی دو کسری در ایران

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1390، صفحه 125-148

دکتر اسداله فرزین وش؛ ندا فرح بخش