نویسنده = مهدی حنطه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر بهره وری کل عوامل تولید

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 52-31

عباسعلی ابونوری؛ مهدی حنطه؛ آزیتا قربانی جاهد