نویسنده = سید عبدالمجید جلائی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر جهانی‌شدن روی رابطه ی مبادله ی خالص، ناخالص و درآمدی کلّ ایران با استفاده از مدل VAR

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1393، صفحه 2-2

حمیدرضا حری؛ سید عبدالمجید جلائی؛ سامان یوسفوند


2. بررسی اثر جهانی‌شدن روی رابطه مبادله خالص، ناخالص و درآمدی کل ایران با استفاده از مدل VAR

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1393، صفحه 4-4

حمیدرضا حری؛ سید عبدالمجید جلائی؛ سامان یوسفوند


3. تأثیر سیاست های پولی بر سطح بی‌کاری از طریق تحلیل منحنی فیلیپس نیو کینزین در ایران

دوره 9.1، شماره 35، پاییز و زمستان 1388، صفحه 13-36

سید عبدالمجید جلائی؛ مهدی شیرافکن