نویسنده = مهدی نجاتی
تعداد مقالات: 1
1. نقد لوکاس و منحنی فیلیپس مورد مطالعه ایران (1340-1386)

دوره 9.1، شماره 35، پاییز و زمستان 1388، صفحه 127-140

ابراهیم هادیان؛ مهدی نجاتی