نویسنده = سید کمیل طیبی
تعداد مقالات: 3
1. مالیات‌های داخلی و آزاد‌سازی تجاری (با رویکرد ویژه نسبت به مالیات ارزش افزوده)

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-7

سید کمیل طیبی؛ مرضیه حاجی کرمی؛ هاجر مصطفایی


2. مقایسه ی مدل های شبکه های عصبی مصنوعی و سری های زمانی برای پیش بینی قیمت گوشت مرغ در ایران

دوره 9.1، شماره 32، بهار و تابستان 1388، صفحه 59-78

سید کمیل طیبی؛ کریم آذربایجانی؛ لیلی بیاری


3. بررسی رابطه‌ی توسعه‌ی گردشگری و رشد اقتصادی در ایران (1338-1383)

دوره 7.1، شماره 26، پاییز و زمستان 1386، صفحه 83-110

سید کمیل طیبی؛ روح اله بابکی؛ امیر جباری