نویسنده = علیرضا رضایی‌بختیار
تعداد مقالات: 1
1. آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در ایران

دوره 7.1، شماره 26، پاییز و زمستان 1386، صفحه 13-44

محمد بابازاده؛ خلیل قدیمی دیزج؛ علیرضا رضایی‌بختیار