نویسنده = محمدعلی متفکر آزاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه‌ی تقاضای نهایی و واسطه ای انرژی با رشد اقتصادی در ایران در دوره‌ی 1346-1383

دوره 6.1، شماره 22، پاییز و زمستان 1385، صفحه 13-36

داود بهبودی؛ محمدعلی متفکر آزاد؛ افشین خلیل پور