تعداد مقالات: 221
201. تأثیر صنایع کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی استان های ایران در دورۀ 1385-1383

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 2-2

زهرا (میلا) علمی؛ محمدعلی احسانی؛ داود جاویدنیا


202. تأثیرنقش آژانس های ترویج سرمایه‌گذاری برسیاست های سرمایه گذاری مستقیم خارجی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1390، صفحه 179-200

فخر الدین معروفی؛ شیرزاد خوانچه سپهر؛ فرزاد صادقی


203. مالیات‌های داخلی و آزاد‌سازی تجاری (با رویکرد ویژه نسبت به مالیات ارزش افزوده)

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-7

سید کمیل طیبی؛ مرضیه حاجی کرمی؛ هاجر مصطفایی


204. ثبات مالی، مصرف انرژی، رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست: شواهدی جدید از ایران

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 171-199

مجید آقایی؛ مهدیه رضاقلی زاده؛ مریم حسینی


205. اثر کیفیت نهادها بر رفاه بیننسلی در ایران (رویکردی به الگوی نسلهای همپوشان)

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1398، صفحه 203-224

مولود جعفری طادی؛ مرتضی سامتی؛ مصطفی رجبی


207. بررسی عبور نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در ایران

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1390، صفحه 201-216

حسین مهرابی بشرآبادی؛ سید عبدالمجید جلایی؛ محمد سجاد کوشش


208. درآمدهای نابرابر و سلامتی "در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی1"

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1393، صفحه 141-160

مصطفی عماد زاده؛ سعید صمدی؛ سمیرا پاک نژاد


209. سهم درآمدی و کشش‌های تقاضای نیروی کار صنایع ایران با تأکید بر رشد اقتصادی

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1398، صفحه 225-252

خیزران روستایی شلمانی؛ زهرا (میلا) علمی؛ حسن طایی


211. فرصت‌های تجاری میان ایران و هند

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1390، صفحه 217-238

محمود نعمتیان


212. فناوری اطلاعات و ارتباطات و رقابت پذیری ملی: یک تحلیل بین کشوری

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1398، صفحه 253-280

مهدی فتح آبادی؛ نیلوفر ایمان خان؛ محمود محمودزاده


213. نقش تجارت خارجی در اثرگذاری اجزای GDP بر سرمایه گذاری مسکونی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 11-11

علی اکبر قلی زاده؛ جواد براتی


214. نابرابری‌ درآمد، باز بودن‌تجاری و رشد اقتصادی در ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 101-120

بهزاد سلمانی؛ طاهره بیژنی


215. بررسی روندهای تصادفی مشترک بین ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات و معدن در ایران

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1398، صفحه 281-307

کیومرث شهبازی؛ خدیجه حسن زاده


216. عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران: رویکرد میانگین گیری بیزی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 12-12

سیدمحمدعلی کفائی؛ عباس جوزی


217. بررسی پایداری تورم در ایران در چارچوب الگوی بازگشت کننده به میانگین

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 13-13

شهرام گلستانی؛ بهنام شهروان


219. بررسی ارتباط میان بهره‌وری و رشد بخش صنعت در اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 14-14

محمد نادعلی؛ جواد رضایی


220. بررسی نقش خصوصی سازی بر نقد شوندگی سهام بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-1

محمود یحیی زاده فر؛ شهاب الدین شمس؛ معصومه حسینی دل‌دوست


221. اثر سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه (D & R) بر بهره‌وری در صنایع ایران

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1391، صفحه 6-6

محسن نظری؛ اصغر مبارک