بررسی اقتصادی و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در استان کردستان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده‌ی علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد توسعه‌ی اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان

چکیده

درهمه ی کشورها اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه، دولت‌ها مجبور به اتّخاذ سیاست‌های مناسب،برای تخصیص بهینه ی منابع و امکانات موجود در جامعه به بخش‌های مختلف اقتصادی می‌باشند. بدیهی است که تعیین درجه ی اولویت و مزیّت هر یک از بخش‌های مختلف، قدم اول و لازم به منظور تخصیص بهینه ی منابع و امکانات است.
هدف از این تحقیق، بررسی ظرفیت فعالیت‌های صنعتی استان کردستان، بر مبنای کد آیسیک ISIC:International Standard Industrial Classification))و پایه ی آماری سال 1383 برای شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی است. بر این اساس سعی و تلاش در این تحقیق بر این امر متمرکز شده است که با روش‌های تحلیل منطقه‌ای از جمله روش تحلیل‌عاملی و تاکسونومی‌عددی فعالیت‌های صنعتی استان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و در نهایت اولویت‌ها و قابلیت‌های صنعتی استان کردستان را برای انجام سرمایه‌گذاری مشخص کنیم. روش تحقیق، اسنادی و جامعه ی ‌آماری مورد بررسی شامل کلیه ی کارگاه‌های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر استان کردستان و کشور، بر اساس کدهای آیسیک است. نتیجه ی این تحقیق گویای این مطلب است که صنایع کانی غیر فلزی، صنایع مربوط به غلات و حبوبات، صنایع پلاستیکی، سنگ بری و نساجی از بیشترین میزان اولویت سرمایه‌گذاری صنعتی، در استان کردستان، برخوردار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها