بررسی حافظه‌ی بلند بودن شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه سمنان

چکیده

در این مقاله با استفاده از داده های روزانه دوره‌ی زمانی 5/1/1382 تا 2/3/1386 به بررسی حافظه‌ی بلند بودن شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. حافظه‌ی بلند بودن یک سری زمانی بدین معناست که اثر تکانه های وارده بر آن پایدار است و برای مدت نسبتاً طولانی باقی می ماند. اگر سری  را بتوان به صورت  مدلسازی کرد که در آن  (نوفه سفید) است. چنان‌چه  باشد، سری دارای حافظه‌ی بلند است. اگر  باشد واریانس سری محدود و سری به طور کلی پایا است. اگر  باشد، واریانس آن نامحدود و سری غیر پایا خواهد بود. برای محاسبه‌ی پارامتر  که به آن پارامتر تفاضل گیری کسری می گویند از سه روش استفاده کردیم. با روش دامنه‌ی استاندارد شده(R/S)،  و با روش دامنه‌ی استاندارد شده تغییر یافته(MRS)،  و با روش نوسانات روندزدایی شده(DFA)  به‌دست آمد که بیان کننده‌ی آن است که حافظه‌ی بلند بودن سری تحت بررسی با هرسه روش تأیید  می شود.

کلیدواژه‌ها