بررسی عوامل مؤثر بر هزینه‌ی سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا

2 عضو هیات علمی پیام نور واحد شاهرود

چکیده

     کاربرد هزینه‌ی سرمایه در بودجه بندی سرمایه ای  تصمیم گیری های مالی وارزیابی عملکرد بارزترین مصادیق استفاده ازهزینه‌ی سرمایه است. این تحقیق به بررسی عواملی ازقبیل اندازه‌ی شرکت، نوع صنعت،نسبت دارایی های ثابت/کل دارایی ها، نسبت آنی،نسبت بدهی/ حقوق صاحبان‌سهام و رشد سودهای خالص برهزینه‌ی سرمایه می پردازد. نمونه‌ی آماری این تحقیق شامل 101 شرکت از هفت صنعت است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین رشد سودهای خالص،نسبت‌دارایی های ثابت/کل دارایی هاونسبت بدهی/حقوق صاحبان سهام و هزینه‌ی سرمایه و نوع صنعت ارتباط معنی داری وجود دارد. مقاله در نهایت به بررسی تأثیر هم‌زمان متغیّر های مستقل بر هزینه‌ی سرمایه می پردازد. نتایج نشان می دهد که متغیّر های اندازه‌ی شرکت و نسبت آنی در سطح 95درصد معنی دار هستند.

کلیدواژه‌ها