بررسی قابلیت کاربرد روش های تکنیکی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده

   هدف این پژوهش بررسی قابلیت کاربرد روش میانگین متحرّک که یکی از مشهورترین روش­های تجزیه و تحلیل تکنیکی است در بازار بورس اوراق بهادار تهران است.  تجزیه و تحلیل تکنیکی بر مبنای فرض قابل پیش­بینی بودن قیمت­ها و عدم وجود شکل ضعیف فرضیه بازار کارا انجام می گیرد.  به منظور انجام این پژوهش از قیمت­های روزانه‌ی سهام 35 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌ی زمانی سال 1383 استفاده شده است.  بر مبنای این مطالعه وجود روند در قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران تأیید شده و در نتیجه شکل ضعیف فرضیه بازار کارا رد گردیده است.  هم‌چنین نتایج حاصل از این بررسی نشان می­دهد که در دوره‌ی زمانی یک ساله مورد بررسی، میانگین بازدهی حاصل از روش میانگین متحرّک ساده‌ی دوگانه (در دو حالت با در نظر گرفتن هزینه‌ی معاملات بدون در نظر گرفتن هزینه‌ی معاملات) با میانگین بازدهی حاصل از روش خرید و نگهداری برابر است. 

کلیدواژه‌ها