بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر عملکرد اقتصاد کلان در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

   هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر روند تعدادی از متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، سطح عمومی قیمت‌ها و سطح اشتغال برای دوره‌ی زمانی 1340-1384در ایران است. برای این منظور از یک مدل تصحیح خطای برداری و دو تکنیک تابع عکس‌العمل تحریک و تجزیه‌ی واریانس استفاده شده است.
   نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که یکی از منابع اصلی نوسانات در متغیرهای کلان اقتصادی در ایران تکانه‌های قیمتی نفت است. بیست درصد از نوسانات تولید ناخالص داخلی،            سی درصد از نوسانات میزان بی کاری و شصت درصد از نوسانات سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از نوسانات قیمت نفت است. علاوه بر این نتایج مذکور نشان می‌دهد که تکانه‌های وارده بر قیمت نفت که ثبات فضای فعالیت‌های اقتصادی در ایران را تحت تأثیر منفی قرار داده، در طول زمان بر نوسانات متغیرهای مذکور افزوده و موجب واگرایی مقادیرتحقق‌یافته‌ی این متغیرها از سطح تعادلی‌‌آن‌ها شده است.

کلیدواژه‌ها