توسعه‌ی دانایی و عملکرد اقتصادی در ایران

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‌ی علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

چکیده

   توسعه‌ی مبتنی بر دانایی در حقیقت تغییر نوع نگرش و تفکر نسبت به مبحث توسعه است. مهم ترین ویژگی اقتصاد مبتنی بر دانایی، توانایی کسب درآمد از اقتصاد دانش محور است. در این خصوص کشورهایی که شیوه‌ی کسب درآمدهایشان را اقتصاد دانش محور قرار بدهند، مطمئناﹰ رشد اقتصادی سریع تر و ظرفیت های اقتصادی بالاتری نیز پیدا می کنند.
     در این مقاله ضمن اشاره ای مختصر به مفاهیم پژوهش و تحقیق به عنوان شاخص‌های تولید دانش و توسعه‌ی دانایی، مروری گذرا بر برخی از شاخص‌های مرتبط با این موضوع            می شود و سپس اثر متغیر های مرتبط با تحقیق و پژوهش بر رشد اقتصادی در ایران به عنوان شاخص عملکرد اقتصادی بررسی می گردد.
     نتایج حاصل از برآورد الگوهای کوتاه مدّت و بلند مدّت با استفاده از روش(ARDL) ، نشان می دهد که میزان بودجه و اعتبارات بخش تحقیقات کشور، اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت، طی دوره‌ی مورد بررسی داشته است.
 

کلیدواژه‌ها