بررسی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد رشته‌ی حسابداری

چکیده

   اخیراً تحقیقات زیادی در زمینه‌ی ساختار بازار صورت گرفته است. یکی از اجزای مهم ساختار بازار، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه‌ی میان اطلاعات مالی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق، تعداد 156 شرکت از بین جامعه‌ی آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره‌ی سه ساله‌ی مورد تحقیق (81-83) در مورد آن‌ها قابل دسترسی بود، انتخاب گردید. سپس اطلاعات مربوط به هشت متغیر مستقل مورد مطالعه قرار گرفته است. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نیز به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک های آماری رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. آزمون معنی دار بودن الگوها با استفاده از آماره های TوF صورت گرفت. نتایج تحقیق بیان کننده‌ی این مسأله است که متغیرهای مستقل به‌کار گرفته شده در این تحقیق، بیش از 51 درصد تغییرات در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را اندازه گیری می کند.

کلیدواژه‌ها