تاثیر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی (با رهیافت Panel Data )

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 کارشناسی ارشد اقتصاد

چکیده

  آزادی اقتصادی مهم‌ترین عوامل تعیین کننده در افزایش رقابت، سرمایه گذاری، کارآفرینی، مسؤولیت پذیری مدیران و کاهش فساد مالی، رانت جویی، کاهش بخش غیر رسمی است. این عوامل به رشد اقتصادی و سطح درآمد سرانه‌ی کشورها مربوط می شود.    این تحقیق در چارچوب روش شناسی لاکاتوش (Lakatos )و با بهره گیری مدل اسکیپتون (Skipton ) به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه پرداخته و با استفاده از دو مدل که از ترکیب مدل­های کارلسون (Carlsson )و لاند استروم  (Lundstrom ) و مدل داده های تلفیقی پویای وینهلد (Weinhold) به دست آمده اند به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سال­های 1980-2003 در 87 کشور به طور کلی و به تفکیک در کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط (شامل ایران) و پردرآمد پرداخته است.   نتایج حاکی از  اثر مثبت آزادی اقتصادی بر سطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی کل نمونه است. از بین اجزای آزادی اقتصادی استقلال قضایی و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم و ضوابط و قوانین مربوط به بازار کار، اعتبار و کسب و کار بیشترین اثر را بر درآمد سرانه دارند. هم‌چنین از بین اجزای آزادی اقتصادی استقلال قضایی و امنیت حقوق مالکیت و ضوابط و قوانین مربوط به بازار کار، اعتبار و کسب و کار بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی دارد.

کلیدواژه‌ها