مقایسه ی قیمت مورد انتظار با قیمت بازار سهام (صنایع مواد غذایی و آشامیدنی شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه حسابداری دانشگاه مازندران

2 استاد یار گروه مدیریت دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد رشته حسابداری

چکیده

 از مهم ترین عوامل دستیابی به قیمت مورد نظر تخصیص بهینه‌ی منابع و به خصوص منابع مالی می‌باشد. بازار سرمایه مکانی است که در آن سهام به طور منطقی و عادلانه قیمت گذاری می شود . از این رو سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا قیمت بازار سهام گروه صنایع مواد غذایی و آشامیدنی به قیمت ذاتی آن نزدیک است؟ با توجه به این که قیمت هر دارایی مالی برابر با ارزش فعلی جریان نقدی آینده آن می‌باشد دراین تحقیق، به منظور ارزشگذاری سهام از مدل ارزش فعلی و برای آزمون فرضیه ، از روش «برابری متوسط قیمت بازار با ارزش فعلی سهام » استفاده شده است.
 نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که قیمت بازار به ارزش فعلی نزدیک نمی باشد و به طور معنی داری با آن متفاوت است و می‌توان نتیجه گرفت که قیمت بازار سهام گروه مورد مطالعه از الگوی علمی و تئوریک تبعیت نمی‌کندو بین قیمت بازار با سودهای آتی سهام و سایر مزایای سهام رابطه ی سیستماتیک وجود ندارد .

کلیدواژه‌ها