بررسی مزیت نسبی تولید و صادرات گل و گیاهان زینتی در استان‌های منتخب

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

2 مدرس دانشگاه آزاد واحد اردستان

چکیده

     در این تحقیق مزیت نسبی تولید گل و گیاه ( گل رز ، مریم و  گلایل ) در استان‌های اصفهان ، تهران و مرکزی  مورد بررسی قرار گرفته است .پس از جمع آوری اطلاعات از شاخص های مزیت آشکار شده[1] (RCA) ، هزینه‌ی منابع داخلی [2]  (DRC)   و هزینه‌ی تمام شده استفاده شد.  نتایج این تحقیق نشان داد مزیت نسبی گل رز دراستان اصفهان بر اساس RCA  در سال‌های مورد  بررسی حفظ و حتی افزایش یافته است . در این استان گل  گلایل در سال 78  با شاخص 495 /3 دارای مزیت نسبی تولید بوده، ولی  در  سال 82  با شاخص 65/0  مزیت خود را از دست داده‌است.                                                                
 استان تهران  در سال‌های 78  در گل رز و استان مرکزی در سال‌های 78 ، 80 و 81 در گل مریم دارای مزیت نسبی هستند . بر اساس شاخص DRC  محاسبه شده، گل‌های رز ، مریم و  گلایل در هر سه استان دارای مزیت نسبی هستند . هم چنین گل رز در اصفهان و گلهای  گلایل و مریم در مرکزی ، پایین ترین هزینه‌ی تمام شده را در یک هکتار دارا می باشند.1- Reveald Comparative Advantage


2- Domestic Resource Cost

کلیدواژه‌ها