نقش شیوه‌ های نوین ارائه‌ی خدمات بانکی در جذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی (مطالعه‌ی‌ موردی بانک های سپه شهرستان مشهد)

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی

2 دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی

3 کارشناس ارشد بانک سپه

چکیده

توسعه‌ی شگفت انگیز فن آوری اطلاعات و ارتباطات، جهان و به تبع آن دنیای بانکداری را به سرعت دگرگون ساخته است. در این مقاله، نقش شیوه‌ های نوین ارائه‌ی خدمات بانکی در جذب مشتری و بهبود کارایی بانک ها با تأکید بر هزینه و وقت کارکنان در شعب بانک سپه شهرستان مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه‌ی با درنظر گرفتن دو جامعه‌ی مشتریان و مدیران و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه‌ی بندی مضاعف بر حسب مناطق، نمونه های  آماری به ترتیب به تعداد‌416 و 39 انتخاب و از پرسشنامه برای جمع آوری نظرهای نمونه‌ی آماری در تحقیق استفاده گردید. روایی پرسشنامه ها به‌شیوه‌ی‌ محتوایی حاصل گردید و پایایی آن ها نیز با محاسبه‌ی ضریب آلفای کرونباخ که بترتیب 840/ و 920/ به‌دست آمده، تأیید گردید. برای تحلیل داده های پرسشنامه و آزمون فرضیه‌‌های تحقیق از آزمون نسبت و جداول توافقی و نیز آزمون کی دو، و برای بررسی ارتباط بین مشخصات عمومی پاسخ دهندگان( متغیر های تعدیل کننده) با تعداد انواع شیوه‌ های نوین‌ارائه‌ی خدمات بانکی مورد استفاده، از آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون دانکن کمک گرفته شده است. نتایج نشان داد که شیوه‌ های نوین ارائه‌ی خدمات بانکی باعث افزایش رضایت مشتریان بانک‌های سپه شهرستان مشهد شده؛ ولی این خدمات به افزایش کارایی (کاهش هزینه و وقت کارکنان) در شعب بانک منجر نشده است.

کلیدواژه‌ها