بررسی اثر انتشار حق تقدم بر بازده سود سهام در بازار اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشگاه مازندران

چکیده

برای بررسی اثر انتشار حق تقدم بر بازده سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران از اطلاعات تلفیقی (Panel Data) استفاده شده است. برای این منظور با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی، اطلاعات شرکت‌های نمونه در دوره‌ی ‌1379-1380 جمع‌آوری‌ و سازمان‌دهی شده است.‌ نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق حاکی از آن است که انتشار حق تقدم اثر مثبت و معنادار بر بازده سود سهام شرکت‌ها نداشته است.‌ هم چنین، میانگین بازده سود سهام شرکت‌هایی که از طریق حق تقدم اقدام به افزایش سرمایه کرده‌اند با میانگین بازده سود سهام شرکت‌هایی که حق تقدم انتشار نداده‌اند، تفاوت معنا‌داری وجود نداشته است

کلیدواژه‌ها