بررسی وضعیت اشتغال کارآموزان در رشته‌های مربوط‌ به بخش صنعت در برنامه‌ی سوم توسعه: استان مازندران

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد رشته‌ی مدیریت‌ و برنامه‌ریزی آموزشی

چکیده

اداره‌ی کل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای استان مازندران در طی برنامه‌ی سوم (79-81) موفق به آموزش بیش از 22000 نفر در بخش صنعت شده است که از لحاظ کمّی قابل توجه است. از این رو مقاله‌ی حاضر برگفته از پژوهشی با همین عنوان، بر آن است تا تصویری از وضعیت اشتغال مهارت آموختگان سازمان، با توجه به نوع و میزان اشتغال آنان، ارائه کند. برای انجام یافتن این کار از دو گروه کارآموزان و کارفرمایان نظرسنجی شده است. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون آماری خی دو استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داده است که علی‌رغم کوشش‌های کمّی سازمان در جهت تربیت نیروی انسانی، مسأله‌ی اشتغال کارآموزان آموزش دیده همچنان باقی است. همچنین نتایج به دست آمده نشانه‌ی تفاوت استفاده از فرصت‌های شغلی میان زنان و مردان به نفع دسته‌ی اخیر می‌باشد. رضایت کارفرمایان از آموزش‌های آموزش‌دیدگان شاغل در حدّ متوسط می‌باشد و این نکته ضرورت توجه به افزایش کیفی آموزش‌هایی را که ارائه می‌شود، نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها