بررسی رابطه‌ی عرضه‌ی سهام و سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

چکیده

در این مقاله رابطه بین عرضه‌ی سهام و سرمایه‌گذاری خصوصی دربورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1368 تا 1380 مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این که برآورد الگوی رگرسیون با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی مستلزم پایداری متغیرهای به کار رفته در الگوهای مورد نظر می‌باشد، در مقاله‌ی حاضر از الگو‌های اقتصاد سنجی مختلفی استفاده شده است که روش حداقل مربعات معمولی مهمترین ابزار برای بررسی رابطه بین عرضه‌ی سهام و سرمایه‌گذاری خصوصی بوده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که رابطه‌ی معنادار و مثبت بین عرضه‌ی سهام و سرمایه‌گذاری خصوصی وجود دارد. همچنین میزان تأثیرپذیری سرمایه‌گذاری خصوصی در دوره جاری از عرضه‌ی سهام دوره‌ی قبل بیشتر از عرضه‌ی سهام در دوره جاری می‌باشد.
به عبارت دیگر افزایش عرضه‌ی سهام در زمان جاری و زمان‌های گذشته، با یک وقفه و همچنین سرمایه‌گذاری خصوصی دوره‌ی قبل موجب افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی جاری در کشور شده است. علاوه بر این، یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که اهمیت عرضه‌ی سهام دوره‌ی قبل
در مقایسه با سرمایه‌گذاری خصوصی دوره‌ی قبل تأثیر بیشتری بر سرمایه‌گذاری جاری دارد.

کلیدواژه‌ها