به کارگیری مدل برنامه‌ریزی آرمانی جهت بهینه‌سازی برنامه‌ریزی تولید در شرکتهای فرآورده‌های گوشتی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران.

چکیده

با افزایش سطح رقابت در دهه‌های اخیر، مدیریت شرکتها توجه خود را معطوف به اهداف گوناگون و متعددی نظیر تأمین سود پایدار، افزایش یا حداقل حفظ سهم در بازار، تنوّع محصولات، تثبیت قیمتها و دهها هدف دیگر می‌کنند که این اهداف گاه متعارض نیز می‌باشند. با توجه به این تعدد هدف در شرایط واقعی، برنامه‌ریزی خطی که ضرورتاً یک‌هدف یا معیار را در برنامه‌ریزی مورد‌ توجه قرار‌ می‌دهد، نمی‌تواند ابزار مناسبی برای برنامه‌ریزی در این شرایط باشد. به عبارت‌ دیگر‌ در ‌برنامه‌ریزی تولید ترکیبی، باید طوری عمل شود که علاوه بر تخصیص بهینه منابع محدود،
اهداف متعدد و گاه متعارض نیز تا حدّ ممکن برآورده شود.
مدل برنامه‌ریزی آرمانی راه حرکت همزمان به سوی چندین هدف حتی اهداف متعارض را  نشان می‌دهد؛ بنابراین در شرایط واقعی طراحی سیستم‌ها می‌توان از برنامه‌ریزی آرمانی به عنوان ابزار کارآمد در طراحی سیستم‌های عملیاتی استفاده کرد. در این مقاله، ابتدا مدل برنامه‌ریزی آرمانی و‌ دلایل استفاده از این مدل توضیح داده شد، سپس یک مدل برنامه‌ریزی آرمانی برای بهینه‌سازی برنامه‌ریزی تولید با توجه به منابع و امکانات و محدودیتهای شرکت مورد مطالعه طراحی می‌شود  تا شرکت بتواند به اهداف متعدد خود تا حد امکان دست یابد.

کلیدواژه‌ها