مطالعه تاثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی در کشورهای منتخب با رویکرد مدل رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای(PSTR)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران،بابلسر ،ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادیب واداری دانشگاه مازندران، بابلسر ،ایران

4 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علو اقتصادی و اداری ،دانشگاه مازندران، بابلسر ، ایران

چکیده

     هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر شاخص جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی در کشورهای منتخب در حال توسعه می باشد. برای این منظور از شاخص جدید جهانی شدن KOF و داده­های آماری دوره زمانی 1998-2014 مبتنی بر روش رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای استفاده شده است. با توجه به جایگاه درآمد­های مالیاتی در اجرای طرح­های عمرانی و توسعه اقتصادی کشور­ها، ضروری است توان واقعی هر جامعه برای پرداخت مالیات را با توجه به اطلاعات موجود برآورد کرد. بر اساس نتایج بدست آمده مقدار حدآستانه ای معادل 4.45% می باشد. نتایج نشان داد چنانچه رشد شاخص جهانی شدن بیشتر از 4.45 درصد باشد تاثیر متغیرهای کیفیت نهادی، ثبات سیاسی، گسترش شهر نشینی، نسبت جمعیت شهری و درآمد سرانه بر ظرفیت و تلاش مالیاتی مثبت بوده است. این در حالی است که میزان اثرگذاری این متغیرها چنانچه نرخ رشد شاخص جهانی شدن کمتر از 4.45 درصد باشد، کمتر می باشد. در نهایت لازم به ذکر است که تاثیر شاخص جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی معادل 0.026 می باشد. بر این اساس رشد شاخص جهانی شدن منجر به افزایش ظرفیت و تلاش مالیاتی معادل 0.026 درصد می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Globalization on Tax Capacity and Tax Effort in Selected Countries: Panel Threshold Model Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zaman Mohammadi Shikolaei 1
  • Ahmad Jafari Samimi 2
  • Saeed Karimi Potanlar 3
  • Amir Mansour Tehranchian 4
1 PhD student, University of Mazandaran, Babolsar. Iran
2 Department of Economics, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Associate Professor, Department of Economics. University of Mazandaran, Babolsar. Iran
4 Associate Professor ِDepartment of Economics, University of Mazandaran, Babolsar,Iran
چکیده [English]

The main goal of this paper is to consideration the effect of globalization on tax capacity and tax effort in selected countries. For this purpose, the KOF index of globalization and statistical data for the period 1998-2014 based on panel data regression threshold is used. According to the position of tax revenues in the implementation of development projects and economic development, it is essential to estimate the real power to tax based on panel threshold model approach in period of 1998-2014. Based on the results the threshold value is equivalent to 4.45 percent. The results show that if the growth of the globalization index of more than 4. 45 percent the effect of the variable impact of institutional quality, political stability, urban development, urban population and per capita income on the tax capacity and tax effort to have been positive. This is despite the fact that the impact of these variables as indicators of global growth rate of less than 4.45 percent or less. Finally results show that the effect of the globalization index on the tax capacity and tax efforts is equivalent to 0.026. The growth of globalization will lead to increased tax capacity and tax effort equivalent to 0.026 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax capacity
  • Institutional quality
  • Political stability
  • Globalization
  • Panel data threshold
-          Agbeyegbe, T.D., Stotsky, J. & WoldeMariam, A. (2006). “Trade Liberalization, Exchange Rate Changes, and Tax Revenue in SubSaharan Africa”. Journal of Asian Economics, Vol.17 (2): 261–284.
-          Amin Rashti, N. Fahimifar, F. & Siami Iraq, I. (1390). measuring tax effort of middle-income countries, Journal of Iranian National Tax Administrations, Vol. 22: 07-31.
-          Baunsgaard, T., & Keen, M., (2010). “Tax Revenue and (or?) Trade Liberalization”. Journal of Public Economics, Vol. 94 (9-10): 563-577.
-          Dadgar,Y. and Comments, R. (1387). The effect of trade globalization on government size in Iran. Journal of Business Research, Vol. 48: 1-38.
-          Dreher, A. (2006). “Does Globalization Affect Growth? Empirical Evidence from a New Index”. Applied Economics 38(10), 1091-1110.
-          Dreher, A., Jan-Egbert, S. and Heinrich, W.U. (2006). “The Impact of Globalization on the Composition of Government Expenditures: Evidence from Panel Data”, CESifo WorkingPaper, No. 1755.
-          Ehsanfar, MH. "estimate tax capacity Mazandaran", Master's Thesis, University of Mazandaran, 1380.
-          Fenochietto, Ricardo and Pessino, Carola, Understanding Countries’ Tax Effort (December 2013). IMF Working Paper No. 13/244.
-          Hansen, Bruce E (1999). Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference, Journal of Econometrics, Elsevier, vol. 93(2):345-368.
-          Hansen, Bruce E (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation, Econometrica, Econometric Society, vol. 68(3), pp 575-604.
-          Imara, S. F., Schoeman, N. J., and Tonder, J. J. (2013). Openess and the structure of taxes in South Africa: 1960-2002. South African Journal of Economics, Vol. 73: 190-210.
-          Khattry, B. & Rao, J.M., (2002). “Fiscal Faux Pas?: an Analysis of the Revenue Implication of Trade Liberalization”, World Development, 30(8), 1431-1444.
-          Komijani, A. and Fahim Yahyaei, F. (1373). "Analysis of the composition of taxes and tax capacity of Iran", Journal of Economics and Management, Vol. 9: 27.
-          Lee, C. and Wong, S. Y (2005), Inflationary threshold effects in the relationship between financial development and economic growth: evidence from Taiwan and Japan. Journal of Economic Development, Vol. 49:30
-          Mehrabi Boshrabadi, H. and Tohidi, A. (1392). the impact of globalization on tax revenue of the developing countries with the approach of panel data, Journal of Monetary Economics - Finance, Vol. 20: 164-186.
-          Naderan, E.(1367). "tax capacity and the existing problems," MA thesis, Tehran University, Faculty of Economics.
-          Onaran, Ö and Boesch, V (2015), The effect of globalization on the distribution of taxes and social expenditures in Europe: Do welfare state regimes matter?, Environment and Planning A, 46 (2), pp. 373-397.
-          Rabii, M. and Ishmael Nia, F. (1392). estimated the oil revenue capacity and tax effort and its relationship with Iran and some selected countries in OPEC, Journal of Financial Economics and Development, Vol. 7: 49- 69.
-          Zayer, A. and Shafiee, S. (1388). The effect of the global financial crisis on tax revenues of the country. Journal of Iranian National Tax Administrations, Vol. 17: 133.