بررسی عبور نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

نرخ ارز، از متغیّر‌های مهم اقتصاد کلان  است و به طور مستقیم و غیر مستقیم بر بخش های خارجی و داخلی کشور تأثیر‌ گذار می گذارد. درپژوهش های اقتصادی، تعیین وضعیت عبور نرخ ارز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص قیمت‌ صادرات و شاخص قیمت واردات در ایران و تعیین درجه ی عبور نرخ ارز است. در این زمینه از  تکنیک اقتصاد سنجی تصحیح خطای برداری (VECM) و داده های فصلی نرخ ارز اسمی رقابتی(ریال به دلار)، قیمت صادرات و واردات و عرضه ی پول بین سال‌های 1369-1386 استفاده شده است. در ادامه برای تجزیه و تحلیل از تجزیه ی واریانس (VDC)  و برای محاسبه ی   درجه ی  عبور نرخ ارز بر قیمت واردات و صادرات از توابع عکس‌العمل آنی(IRF) استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد در حالی که نرخ ارز تأثیر مهمی بر نوسانات قیمت واردات و صادرات دارد، درجه ی عبور نرخ ارز ناقص است و تأثیر نرخ ارز در توضیح نوسانات قیمت صادرات نسبت به قیمت واردات، بیش تر است.

کلیدواژه‌ها