پیش بینی قیمت سهام با روش رگرسیون فازی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و استاد یار دانشگاه گیلان

2 کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان

چکیده

در پیش بینی قیمت سهام، روش های گوناگونی به کار رفته است، اما هیچ کدام از آن ها نمی تواند، به تمام متغیّرهای شرکت کننده در برآورد مدل قیمت سهام و اثر هر یک از آن ها و حل خطای مدل بپردازد. اکثر حوزه های پیش بینی در روش های کلاسیکی، چون ARIMA و روش های نوینی، چون شبکه های عصبی برای قیمت سهام قرار دارند.
در این پژوهش به روشی دست یافته شده که حاصل ادغام رگرسیون معمولی و رگرسیون فازی به همراه بهینه سازی و نافازی سازی پارامترها با الگوریتم ژنتیک می باشد. در پایان دو روش رگرسیون معمولی و رگرسیون فازی نافازی شده با الگوریتم ژنتیک با هم مقایسه می شود.

کلیدواژه‌ها