بررسی اثر فعالیت های R&D داخلی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع بزرگ ایران

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

چکیده

در این مطالعه به بررسی اثر فعالیت­های R&D داخلی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع بزرگ ایران، طی دوره زمانی 1385-1373 پرداخته شده است. برای این منظور از تابع تولید کاب داگلاس که در آن تولید تابعی از متغیرهای تعداد شاغلان، موجودی سرمایه، R&D داخلی و واردات سرمایه­ای-واسطه­ای در نظر گرفته شده، استفاده گردیده و مدل مزبور به روش داده­های تابلویی برای بیست و یک گروه صنعتی برآورد شده است. نتایج به­دست آمده نشان می­دهد که علاوه بر تعداد شاغلان و موجودی سرمایه، R&D داخلی و واردات سرمایه­ای-واسطه­ای تأثیر مثبت و معنی­داری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی داشته­اند. همچنین نتایج نشان می­دهد که میزان تاثیر R&D داخلی بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی از واردات سرمایه­ای-واسطه­ای بیشتر بوده است. لذا توصیه­های سیاستی این مطالعه، حمایت دولت از فعالیت­های R&D صنایع بزرگ، افزایش مناسبات تجاری با کشورهای صنعتی و رهبران تکنولوژی می­باشد.

کلیدواژه‌ها