واکاوی تاثیر مالیات‌های مستقیم بر تغییرات تولید در محیط‌های تورمی گوناگون

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران

2 استاد گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

     با توجه به اینکه بالاترین سهم از درآمد مالیاتی مربوط به مالیات­های مستقیم است، تاثیر آن بر تولید می­تواند یکی از دغدغه­های اصلی سیاستگذاران کشور باشد. ولی لحاظ عوامل محیطی در سیاستگذاری و ضرورت توجه به آن در تصمیم­گیری­های دولتی، بسیار حائز اهمیت است. بدین منظور هدف کلی این تحقیق، بررسی تأثیر مالیات­های مستقیم بر تولید در یکی از مهمترین اجزاء محیطی- اقتصادی یعنی محیط­­های تورمی گوناگون می­باشد. بنابراین، در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش مارکوف- سوئیچینگ به تعیین محیط­های متفاوت تورمی پرداخته­ شد. در مرحله بعد با استفاده از متغیرهای تقاطعی دامی، اثر محیط­های تورمی در مدل لحاظ گردید و وجود رابطه تعادلی بلندمدت تایید گردید. نتایج تخمین نشان می­دهد در محیط­­های تورمی بالا افزایش مالیات­های مستقیم تاثیر منفی و معناداری بر تولید دارد، به طوریکه افزایش یک درصدی مالیات سبب کاهش 0.448 درصدی تولید خواهد شد و در صورت مدیریت صحیح  و ورود به محیط تورمی پایین (رژیم 3) اثرگذاری افزایش مالیات بر تولید مثبت بوده و به 0.045 خواهد رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An examination of the effect of direct taxes on real output in different inflationary environments

نویسندگان [English]

  • Teymur Rahmani 1
  • Mohsen Mehrara 2
  • Yousof Mohajerani Rad 3
1 Associate Professor of Economics, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor of Economics, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Ph.D. Candidate in Economics, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Since taxes in general and direct taxes in particular have negative effects on real output, and direct taxes are the main sources of government tax incomes, the effect of direct taxes on real output is an important concern for policy makers. On the other hand, taxes have different effects on real output in various economic environments; one of them is different inflationary environments. The purpose of this study is to investigate the impact of direct taxes on real gross domestic product in one of the most important environmental components; that is, inflationary environment in Iran's economy. Therefore, at first we used Markov Switching method to determine the different inflation regimes in Iran. Then, the effect of inflationary environments on the relationship between direct taxes and real output was estimated by using dummy variables.  The results show the existence of the long-run equilibrium relationship. The results indicate that when taxes increase in high inflationary environment, it has a negative and significant impact on real output. In effect, if taxes increase one percent, the real GDP reduce 0.448 percent. When there is a shift to low inflationary environment (the third regime), direct taxes have positive and significant effect on real output. In this regime, one percent increase in direct taxes cause real output to decrease by about 0.045 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Direct taxes
  • Inflationary environment
  • Real gross domestic production

Aldridge, A. and Pomerleau, K. (2013). Inflation can cause an infinite effective tax rate on capital gains. Tax Foundation Fiscal Fact. No.406; 1-9.

Arisoy, I. and Unlukaplan, I. (2010). Tax composition and growth in turkey: An empirical analysis. International Research Journal of Finance and Economics. Vol.59; 50-61.

Arnold, J. (2008). Do tax structures affect aggregate economic growth? Empirical evidence from panel of OECD countries. OECD Economics Department Working Papers, No. 51; 1-28.

Golestani S. and Deldar M. (2014). The relation of the effective tax rate with dividend policy and the future stock return in listed companies in tehran stock exchange. Quarterly Journal of Economic Research and Policies. Vol. 22; 181-204.

Lee, L. and Gordon, R. (2005), Tax structure and economic growth, Journals of Public Economics. Vol. 89; 1027-1043.

Levine, R. (1991). Stock market, growth, and tax policy. The Journal of Finance. Vol. 46; 11445-1465.

Lumbantobing, R. I. A. and Ichihashi, M. (2012). The effect of tax structure on economic growth and income inequality, Hiroshima University: IDEC Discussion paper. 1-26.

Maskia, J. (2014), Direct taxes and economic growth in Kenya, Research Project Paper Submitted for the Award of the Degree of Master of Arts in Economics of the University of Nairobiو Kenya, Nairobi.

Stoilova, D. (2017). Tax structure and economic growth: Evidence from the European Union. Contaduria y Administracion. Vol. 62; 1041–1057.

Umoru D. and Anyiwe M. (2013). Tax structures and economic growth in Nigeria: Disaggregated empirical evidence. Research Journal of Finance and Accounting. Vol.4; 65-80.