بدهی دولت و رشد اقتصادی در ایران: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم (STR)

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران.

10.22080/iejm.2018.2037

چکیده

بروز بحران­های اقتصادی باعث شده که آثار مخرب بدهی دولت همواره در کانون توجه اقتصاددانان باشد. از طرف دیگر، حاکم بودن نااطمینانی بر فضای کلی اقتصاد کشورهای در حال توسعه موجب شده تکیه دولت بر استقراض از منابع مالی داخلی، بویژه استقراض از سیستم بانکی داخل کشور، نسبت به استقراض از منابع خارجی کاملاً محسوس باشد، که اقتصاد ایران نیز از این اصل مستثنی نبوده است. بر این اساس، مطالعه حاضر تلاش کرده تا با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) به بررسی اثرگذاری غیرخطی بدهی دولت به سیستم بانکی داخلی بر رشد اقتصادی بپردازد. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو رگرسیون انتقال ملایم، مقدار آستانه­ای برای نسبت بدهی دولت به سیستم بانکی داخلی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) 63/26 درصد برآورد شده است. در ضمن، بدهی دولت به سیستم بانکی داخلی در هر دو رژیم اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته اشت، اگرچه در رژیم دوم (هنگامی که نسبت بدهی دولت به سیستم بانکی داخلی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی بیشتر از مقدار آستانه­ای 63/26 درصد است) بر شدت اثرگذاری منفی بدهی دولت بر رشد اقتصادی افزوده شده است. همچنین یافته­های این تحقیق نشان می­دهد که تورم، آزادی تجاری و مخارج عمومی دولت اثر منفی و معنی­دار بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1395-1352 داشته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Government Debt and Economic Growth in Iran: Smooth Transition Regression (STR) Approach

نویسندگان [English]

  • Mohadedeh Ahmadi 1
  • Mahmod Mahmodzadeh 2
1 MA student, Islamic Azad University, Electronic Branch, Tehran,Iran
2 Associate Professor at Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
چکیده [English]

The emergence of economic crises has caused the devastating effects of government debt to be at the center of economists' attention. On the other hand, Uncertainty over the economies of developing countries has led the government borrowing from domestic sources, especially borrowing from the domestic banking system, is quite tangible to borrowing from foreign sources, that the Iranian economy has not been excluded from this principle. Accordingly, this study attempts to investigate the nonlinear impact of government debt to the domestic banking system on economic growth using a Smooth Transition Regression (STR) model. Based on the results of the model estimation, the threshold value for the ratio of government debt to the domestic banking system GDP is 26.63%. Meanwhile, government debt to the domestic banking system has a negative effect on economic growth in both regimes, although in the second regime (when the ratio of government debt to the domestic banking system to GDP is greater than 26.63%) has added to the severity of the negative impact of government debt on economic growth. Also, the findings of this research show that inflation, openness and public expenditure have had a negative and significant effect on Iran's economic growth for the period 1973-2016.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government debt
  • Economic Growth
  • Smooth transition regression
  • Iran

Apere, O. T. (2014). The Impact of Public Debt on Private Investment in Nigeria: Evidence from a Nonlinear Model. International Journal of Research in Social Sciences, 4(2), 130-138.

Baaziz, Y., Guesmi, K., Heller, D. and Lahiani, A. (2015). Does Public Debt Matter for Economic Growth? Evidence from South Africa. The Journal of Applied Business Research, 31(6):2187-2196.

Bilan, I and Ihnatov, I (2015). Public Debt and Economic Growth: A Two-Sided Story. International Journal of Economic Sciences, 2: 24-39.

Checherita, C. and Rother, P. (2010). The Impact of High and Growing Government Debt on Economic Growth: An Empirical Investigation for the EURO area. Working Paper Series of European Central Bank, No. 1237.

Curtaşu, A. R. (2011). How to Assess Public Debt Sustainability: Empirical Evidence for the Advanced European Countries. Romanian Journal of Fiscal Policy, 2(2), 20-43.

Eisner, R., (1992). Deficits: which, how much, and so what? American Economic Review, 27(3), 295–298.

Fallahi, F. and Montazeri Shoorekchali, J. (2010). Energy Consumption and Economic Growth: a Nonlinear Approach. Economic Research, 15(44), 111-133.

Fatahi, S.; Heydari Dizgarani, A. and Askari, E. (2014). The Study of Government Debt Sustainability in Iran’s Economy. Journal of Fiscal and Economic Policies, 2 (6), 67-86.

Krugman P. (1988). Financing vs. Forgiving a Debt Overhang. Journal of Development Economics, 29, 253-268.

Mohammad Mowlaei, M. and Golkhandan, G. (2014). The Impact of External Debts on Economic Growth in Iran. Economic Research, 13(53), 83-108.

Milani, F. (2010). Political Business Cycles in the New Keynesian Model. Economic Inquiry, 48, 896-915.

Mupunga, N. and Roux, P. (2015). Estimating the Optimal Growth-Maximising Public Debt Threshold for Zimbabwe. Southern African Business Review, 19(3): 102-128.

Ramey, G. & Ramey, V. (1995). Cross-Country Evidence on the Link between Volatility and Growth. American Economic Review, 85(5), 1138-51.

Salmani, Y.; Yavari, K.; Sahabi, B. and Asgharpour, H.  (2016).The Short-Run and Long-Run Effects of Government Debt on Economic Growth in Iran. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 5(18), 81-107.

Sheehey E. (1993). The Effect of Government Size on Economic Growth. Eastern Economic Journal, 19(3), 321-328.

Terasvirta, T. (2004). Smooth Transition Regression Modelling, in H. L¨utkepohl and M. Kratzig (eds); Applied Time Series Econometrics. Cambridge University Press.

Van Dijk, D. (1999). Smooth Transition Models: Extensions and Outlier Robust Inference, PhD Thesis. Erasmus University Rotterdam.

Vedder, R. and Gallaway, L. (1998). Government Size and Economic Growth. Joint Economic Committee. Available at www.house.gov/jec/.