ارزیابی کارایی اقتصادی شرکت‌های توزیع برق ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 مدرس و دانشجوی دوره دکتری علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور خوزستان

چکیده

هدف این پژوهش برآورد کارایی اقتصادی شرکت‌های توزیع برق ایران و تشخیص عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تابع مرزی تصادفی است. برای این منظور داده‌های تلفیقی41 شرکت توزیع برق ایران طی سال‌های 1382-1385 جمع‌آوری و کارایی اقتصادی این شرکت‌ها با استفاده از مدل‌های خطای ترکیب (1992) و اثرات ناکارایی (1995) بتیس و کولی محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین کارایی اقتصادی شرکت‌های توزیع برق طی دوره‌ی مورد مطالعه در قالب الگوی اول و دوم بتیس و کولی، به ترتیب 74/1 و 65/1 است. در میان عوامل موثر بر کارایی اقتصادی این شرکت‌ها، نسبت کارکنان با تحصیلات لیسانس به بالا و سابقه‌ی کاری دارای بیشترین تأثیر بر کارایی هستند. شرکت‌های توزیع برق قم و گیلان به ترتیب دارای بالاترین و پایین‌ترین میزان کارایی در دوره مورد مطالعه هستند.

کلیدواژه‌ها