آزمون تجربی نظریه مصرف براون،دوزنبری، هانتاکر و تیلور، جکسون-اسمیت، کوزنتس و فریدمن در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان، ایران

چکیده

 با توجه به تأثیر انکارناپذیر مخارج‌مصرفی بر متغیرهای کلان‌اقتصادی، این پژوهش، به آزمون فرضیه مصرف، براون، دوزنبری-کوزنتس، فریدمن، هانتاکر – تیلور و جکسون-اسمیت در ایران برای دوره زمانی 1360 تا 1395 پرداخته است. در این راستا از دو روش شامل: رگرسیون ARDL (با توجه به ناایستایی برخی سری‌ها) و وابستگی دمی بین داده‌ها با روش توابع مفصل کلایتون استفاده‌شده است. طبق نتایج؛ میل‌نهایی‌ به‌ مصرف بلندمدت، در الگوی دوزنبری 83%، الگوی فریدمن 4/75% و الگوی جکسون-اسمیت 74/0 برآورد شده است. میل‌نهایی‌به‌مصرف کوتاه‌مدت نیز در الگوی براون 46/0 و الگوی هانتاکر-تیلور 42/0 برآورد شده است. ضریب تأثیر عادت‌های‌مصرفی گذشته بر مصرف جاری (ضریب کندی یا چسبندگی) 39% است؛ یعنی افزایش 100 واحدی در مصرف جاری باعث افزایش 39 واحدی در مصرف سال بعد خواهد شد.  میل‌نهایی‌ به‌مصرف ناشی از ثروت بین 19/0 تا 25/0 برآورد شده است. همچنین بین داده‌ها وابستگی از نوع کلایتون وجود دارد و با عنایت به اینکه کلایتون وابستگی پایینی را نشان می‌دهد، پس با افزایش درآمد، مصرف افزایش‌یافته، ولی با کاهش درآمد، مصرف کاهش چندانی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Empirical Test of Consumer Theory of Brown, Duesenberry, Hantakkr and Taylor, Jackson-Smith, Kuznets and Friedman in Iran

نویسنده [English]

  • Morteza Hassanshahi
Assistant professor, Department of Economics, Islamic Azad University, Arsanjan Branch
چکیده [English]


Due to the undeniable effect of expenditures on macroeconomic variables, this research has been devoted to the theory of consumption, This research has been conducted to test the hypothesis of consumption, Brown, Dosebury, and Kuznets, Friedman, Huntaker-Taylor, and Jackson-Smith in Iran until the year 1981-2016. In this regard, two methods have been used: ARDL regression (due to the non-existence of some series) and then ht was Tail Dependence between with Clayton joint method. According to the results, the marginal propensity of consumption the Duznbery model is 83%, Friedman's model is 75.4% and the Jackson-Smith pattern is 74.4%. The marginal propensity of consumption shot-run is estimated to be 0.46 in Brown's pattern and 0.42 in the Hunter-Taylor pattern. The effect of past consumption habits on consumption (coefficient or adhesion) is 39%. That means an increase of 100 units in consumption will increase 39 units in the next year's consumption. The final desire to consume wealth is estimated to be between 0.19 and 0.25. Also, there is a Clayton-dependent relationship between data, and given Clayton's low dependence, then with increased revenue, increased consumption, but with lower income, consumption is not significantly reduced

کلیدواژه‌ها [English]

  • consumption functions
  • curved lightning consumption
  • dependence tail
Ando, A., & Modigliani, F. (1963). The ‘life-cycle’ hypothesis of saving: aggregate implications and tests. AmericanEconomic Review, (53)1, 55–84.
Ayeni, A. (2017). Econometric Modelling of Income-consumption Relationship: Evidence from Nigeria. British Journal of Economics. Management & Trade, (16)2, 1-15.
Azizi, F. (2009). The effect of changing the wealth in the stock market on the consumption expenditure of the private sector (Case Study: Iran, 1986-86). Journal of Economic Sciences, (35)2, 63-89.
Carroll, C. D., & Jiri, S., & Kiichi, T. (2014). The Distri bution of Wealth and the MPC: Implications of New European Data. The American Economic Review, (104)5, 107-111.
Dupor, B., & Karabarbounis, M., & Kudlyak, M., & Mehkari, M. S. (2019). Regional Consumption Responses and the Aggregate Fiscal Multiplier.Working Paper No. 18-04. doi.org/10.24148/wp2018-04.
Eberechi, B., & Ikwuagwu, F. O., & Ariwa. K., & Onyele, O. (2017). Determinants of Aggregate Consumption Expenditure in Nigeria (1981-2015). International Journal of Economics and Financial Management, (3)2, 2545 – 5966.
Emamgholipoor, S., & Aqli, A. (2012). The Impact of Wealth on Private Sector Consumption in Iran, Quarterly Journal of Economic Modeling. (6)2, 61-80. [In Persian]
Fakhraei, E., & Mansouri, S. A. (2008). Estimation of Long-term Consumption Function by Collective Method and Calculating the Relationship between Short-Term Consumption in Iran (ARDL). Quarterly Journal of Economics (Former Economic Studies), (5)2, 23-38. [In Persian]
Fisher, J., & Johnson, D., & Latner, J., & Smeeding, T., & Thompson, J. (2019). Estimating the marginal propensity to consume using the distributions of income, consumption, and wealth. http://equitablegrowth.org/working-papers/marginal-propensity-consume.
Gapinski, J. (1982). Macroeconomic Theory, Statics, Dynamics, and policy.McGraw-Hill,Ins.
Gross, T., & Notowidigdo, M., & Wang, J. (2018). The Marginal Propensity to Consume Over the Business Cycle, National Bureau of Economic Research Working Paper 22518. www.nber.org/papers/w22518.pdf.
Hall, R. E. (1978). Stochastic Implications of the Life Cycle-Permanent Income Hypothesis: Theory and Evidence. Journal of Political Economy, (86)6, 971-987.
Himayatullah, K. (2014). An Empirical Investigation of Consumption Function under Relative Income Hypothesis: Evidence from Farm Households in Northern Pakistan. International Journal of Economic Sciences, (3)2, 43-52. www.iises.net/?p=10414.
Mohammadzadeh, P., & Beheshti, M., & Akbari, A. (2017). Cognitive Sciences A Approach to Explaining Consumer Economic Behavior. Journal of Economic Research, (52)1, 1-33. [In Persian]
Monjazeb, M. R. (1996). Selection of optimal consumption model in Iran based on econometric methods. Program and Budget, 7-23.
Pissarides, C. A. (1978). Liquidity Considerations in the Theory of Consumption. The Quarterly Journal of Economics, (92)2, 279-296.
Quijano, M. (2012). A refined consumption–wealth ratio and its role on time-varying consumption risk. Economics Letters, 115, 88–90.
Rjaei, Y., & Ahmadi, S. (2012). Estimating Consumption Function of Private Sector in Iran Economy (1338-1385). Quarterly of Development Management, 8, 67-75.
Rezaeipour, M., & AghaeiKwandabi, M. (2011). The effect of shocks of government expenditures on actual consumption of Iran's private sector. Quarterly Journal of Economic Research and Policy, (60)19, 139-160.
Santos, A. S. (2015). Estimating Consumption function under Permanent Income Hypothesis: A comparison between Nigeria and South Africa. (11)5, DOI: 10.6007/IJARBSS/v5-i11/1917 URL http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v5-i11/1917.
Tapsin. G., & Hepsang, A. (2014). An analysis of household consumption expenditure in EA-18. European Scientific Journal, (16)10. DOI: 10.19044/esj.2014.v10n16p%p.
Valadekhani, A. (1997). Estimation and Analysis of the Private Sector Consumption Function in the Iranian Economy (1337-1384) Using the Convergence Method. Program and Budget Magazine, (2)4, 3-14.
Zarranezad, M. (2003). Estimation of consumption of consumer goods for two groups of urban and rural households in Iran during 1974-1998. Economic researches of Iran, (16)5, 23-46. [In Persian]