نااطمینانی در مخارج مصرفی دولت و رشد اقتصادی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علوم اقتصادی

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

رابطه‌ی رشد اقتصادی و سهم دولت در اقتصاد، موضوع مورد مجادله‌ای است که در این زمینه مطالعات نظری و تجربی به نتایج یکسانی نرسیده‌اند. طی سال های اخیر حجم زیادی از مطالعات درباره‌ی دولت و رشد صورت گرفته است. به ویژه رومر، لوکاس وبارو با ارائه‌ی مدل های رشد، نکاتی تازه را به قلمرو بحث افزودند. در این مقاله رابطه‌ی دولت و رشد از این دیدگاه که مخارج مصرفی دولت برای انجام و تداوم فعالیت های اقتصادی ضروری است ولی از طرف دیگر تغییرات در مخارج دولت همراه بانااطمینانی است، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که نااطمینانی در سهم مخارج مصرفی دولت، با کاهش سرمایه‌گذاری موجب کاهش درخور توجهی در رشد اقتصادی می شود.

کلیدواژه‌ها