آزمون تنش در نظام بانکی ایران با تاکید بر ریسک اعتباری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت،واحد فیروز کوه ،دانشگاه آزاد اسلامی، فیروز کوه، ایران

2 نویسنده مسئول، دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت ،واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروز کوه، ایران

3 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد فیروز کوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

در این مقاله تلاش شده مدل آزمون تنش کلان ریسک اعتباری برای سیستم بانکی ایران طی دوره فصلی 97-1383 ارائه گردد. هدف، ارزیابی میزان آسیب‌پذیری سیستم بانکی  از طریق ریسک اعتباری کشور نسبت به شوک‌های کلان اقتصادی می‌باشد. در این رابطه، از روش توسعه‌یافته  یک مدل پرتفوی ریسک اعتباری که توسط توماس ویلسون استفاده گردیده برای داده‌های اعتباری ایران شامل پرتفوی تسهیلات اعتباری بانک‌ها استفاده‌شده است.نتایج  تحلیل کاربردی نشان می‌دهد نرخ ارز اسمی اثر قدرتمندی بر روی ریسک اعتباری دارد بعلاوه اینکه متغیرهای نرخ تورم، رشد اقتصادی، رشد تسهیلات و نرخ نقدینگی اثر معنادار کمتر و منفی و نرخ بیکاری اثر مثبت بر کیفیت اعتباری دارد.با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو نتایج آزمون استرس ریسک اعتباری نشان می‌دهد، یک سناریو نامطلوب در اثر شوک ارزی با یک انحراف معیار بیشترین تأثیر  را بر میزان سرمایه موردنیاز جهت پوشش زیان غیر انتظاری نسبت به سناریو پایه را دارد و بانک‌ها برای پوشش زیان خود به سرمایه کمتری نیاز دارند.ولی برای پوشش زیان ناشی از شوک‌های سایر متغیرها لازم است سرمایه خود را افزایش دهند. در کل با توجه به نتایج به‌دست‌آمده لازم است بانک‌های ایران جهت پوشش زیان‌های غیر انتظاری خود بر اساس دستورالعمل کمیته بال نسبت به افزایش سرمایه خود  اقدام و از آزمون تنش به‌عنوان یک ابزار مدیریت ریسک استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Macro Stress Test in Iran Banking System with Emphasis on Credit Risk

نویسندگان [English]

  • Hassan Salehikia 1
  • Mahmoud Mahmoud zadeh 2
  • Abdorreza Talaneh 3
1 Ph.D. student in Economics, Faculty of Economics and Management, Firoozkooh branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
2 Corresponding Author, Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Firoozkooh branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran,
3 Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Economics and Management, Firoozkooh branch, Islamic Azad University,Firoozkooh,Iran
چکیده [English]

In this paper, we present the model macro-stress test Risk Credit for the banking system of Iran during the period 2004-2019. The goal is to evaluate the vulnerability of the banking system through the credit risk to the country's economic shocks. In this regard, an extended model of credit risk used by Thomas Wilson has been used for credit facilities in Iran, including credit banking facilities. The results of the applied analysis show that the exchange rate has a strong effect on credit risk. In addition, the variables of the inflation rate, economic growth, loan growth, and liquidity rate have a less negative effect and the unemployment rate has a positive effect on credit quality. Using Monte Carlo simulation and calculating the risk value and expected losses for each of the economic variables, the capital required by banks to cover losses is obtained. The results of the credit risk stress test show that an adverse scenario due to currency shock with a standard deviation has the greatest impact on the amount of capital required to cover unexpected losses compared to the baseline scenario and banks need less capital to cover their losses. But to cover the losses caused by the shocks of other variables, it is necessary to increase their capital. In general, according to the obtained results, it is necessary for Iranian banks to increase their capital in order to cover their unexpected losses according to the instructions of the Ball Committee and to use the stress test as a risk management tool.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macro Stress Test"
  • "Credit Risk"
  • "Loss Distribution"
  • "Vector Autoregression
Borio, C., Drehmann, M. & Tsatsaronis, K. (2014). Stress-testing Macro Stress Testing: Does it Live up to Expectations? , Journal of Financial Stability. No.12, 3-15.
 Boss, M. (2002).A Macroeconomic Credit Risk Model for Stress Testing the Austrian Credit Portfolio, Financial Stability Report , 64-82.
 Cihak, Martin, (2004b). Designing Stress Tests for the Czech Banking System, Czech National Bank, CNB Internal Research and Policy Note, April 2004.
Drehmann, M. (2008).Stress Tests: Objectives, Challenges and Modelling Choices, Economic Review. No.2, 60-92.
 Foglia, A. (2009). Stress Testing Credit Risk: A Survey of Authorities' Approaches, International Journal of Central Banking.5(3), 9-45.
Heidari, H. & Saberian, S. (2012).Introduction Stress Test to Evalution Vulnerability of a Financial System, Journal of Economy News. No.130, 147-161. (In Persian).
Hoggarth, G. & J. Whitley (2003).Assessing the Strength of UK Banks Through Macroeconomic Stress Tests, Bank of England Financial Stability Review, No.5, 70-91.
Jakubik, P. and Schmieder, C. (2008).Stress Testing Credit Risk: Comparison of the Czech Republic and Germany, Bank for International Settlements, FSI Award 2008 Working Paper, 1-57.
Mashayekh, S. & Moghaddam, M.(2016). Stress Test: A  New Approach to Risk Management with Emphasis on Banks Capital Adequecy, Journal of Accounting research. No.24, 35-52.(In Persian).
 Merton, Robert C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates, Journal of Finance.No.29, 449-470.
Miguel, A. Segoviano, B. & Pablo, P.(2006). Portfolio Credit Risk and Macroeconomic Shocks: Applications to Stress Testing Under Data-Restricted Environments,  International Monetary Fund.
Misina, M. Tessier, D. & Dey, S. (2006). Stress testing the corporate loans portfolio of the Canadian banking sector, Bank of Canada.N.47, 1-29.
Moshiri, S. & Abdoshah, F.(2017).Estimation of Credit Loss Distribution of Iran Banking Industry Using Stress Test. Journal of Economic Research.52(4). 29-53.(In Persian).
Nili, F. Heidari, H. & Saberian, S.(2012). The Influnce of Macroeconomy Variables for Banks Balance Sheet with the Approach Stress Test, Journal of Money and Economy.3(8), 43-86.(In Persian).
Pesaran, M.H. Schuerman,T. Treutler, B.J. & Weiner, S. (2006), Macroeconomic dynamics and credit risk: a global perspective, Journal of Money Credit and Banking38(5), 1211-1261.
Sorge, M. & K. Virolainen (2006). A Comparative Analysis of Macro Stress Testing Methodologies with Application to Finland, Journal of Financial Stability. 2(2), 113-151.
Vaez, M. Amiri, H. & Heidari, M.(2012). The Influence of Business Cycle for  Iran Banking Non-performing Loans Rate During 2000-2009 and Determining the Loans Optimal Portfolio for Banking System. Journal of Money and Economy. 3(7), 41-76.(In Persian).
Vazquez, F. Tabak, B. M. & Souto, M. (2012). A Macro Stress Test Model of Credit Risk for the Brazilian Banking Sector, Journal of Financial Stability, No.8, 69-83.
Virolainen, K. (2004).Macro Stress Testing with a Macroeconomic Credit Risk Model for Finland, Bank of Finland Discussion Papers, No.18, 34-61.
Wee, L.S. & Judy, L . (1999). Integrating Stress Testing with Risk Management,  Journal of Bank Accounting & Finance. 12(3), 47-66.
Wilson, T.C. (1997a). Portfolio Credit Risk(I). Federal Reserve Bank of New York, Economic Policy Review10(9), 111-117.
Wong, J. Choi, K. & Fong, T. (2008). A Frarnework for Stress Testing Banks' Credit Risk,  Journa of Risk Model Validation. No.2, 25-38.