نابرابری‌ درآمد، باز بودن‌تجاری و رشد اقتصادی در ایران

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مفید

چکیده

      هدف این مطالعه بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر رشداقتصادی ایران و تأثیر درجه ی باز بودن تجاری بر این رابطه طی دوره ی 1347-1385 است. برای این منظور از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که نابرابری درآمد در بلندمدت دارای تأثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی ایران است و افزایش درجه ی ‌باز بودن‌تجاری باعث کاهش اثر منفی نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی ایران می­شود. از دیگر نتایج این تحقیق می توان به ارتباط مثبت میان سرمایه انسانی، سرمایه­گذاری و رابطه ی مبادله ی بازرگانی با رشد اقتصادی اشاره کرد. بررسی استحکام نتایج درستی نتایج فوق را تأیید می­کند. بررسی آزمون پایداری مدل‌های برآورد شده نیز نشان دهنده ی وجود پایداری مدل برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها