تحلیلی پیرامون اقتصاد زیرزمینی و عوامل مؤثر بر آن در منتخبی از کشورهای توسعه یافته

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان،

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد خوراسگان

چکیده

داشتن اطلاعات در مورد حجم اقتصاد زیرزمینی برای سیاست گذاران اقتصادی، به ویژه مقامات مالیاتی، در پرکردن شکاف مالیاتی[1] اهمیت به سزایی دارد. هم چنین این موضوع برای تعیین اثربخشی برای سیاست‍های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد مورد توجه قرار گرفته است.هدف این مقاله که یک تحقیق بین‌کشوری است، بررسی تأثیر برخی متغیّرهای اقتصادی و غیراقتصادی  بر اقتصاد زیرزمینی در برخی کشورهای توسعه یافته است. نتایج تحلیل داده‌های تابلویی نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه یافته، سن، جنسیت، درصد اشتغال در بخش خدمات، سطح دانش عمومی، خود ارزیابی سیستم مالیاتی و درصد رشد GDP، با اقتصاد زیرزمینی رابطه ی معکوس و درصد اشتغال در بخش کشاورزی، نرخ نهایی مالیات و نرخ تورم، با اقتصاد زیرزمینی رابطه ی مستقیم دارند.1-Tax–Gap

کلیدواژه‌ها