بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر آلودگی محیط زیست در کشورهای نفتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی

3 استادیار دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده

فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس[1] (EKC)، حاکی از رابطه­ای به شکل U معکوس بین آلودگی محیط زیست و درآمد سرانه است. بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر آلودگی محیط زیست از موضوعات مهم و مورد توجه برنامه­ریزان و سیاست­گذاران است.
این مطالعه در صدد بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر آلودگی محیط زیست برای 21 کشور نفتی از جمله ایران در دوره 1980 تا 2004 است. بدین منظور مطالعه در چارچوب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس و با استفاده از دو مدل خطی و لگاریتمی انجام گرفته است. نتایج بدست آمده از هر دو مدل، فرضیه زیست محیطی کوزنتس را برای نمونه تحت بررسی تأیید می­کند.
با توجه به یافته­های مطالعه، این کشورها با شناخت کامل از وضعیت حاکم و از طریق وضع ضوابط و استانداردهای زیست محیطی مناسب می­توانند فرآیند توسعه خود را با هزینه زیست محیطی کمتری طی نمایند[1] . Environmental Kuznets Curve  (EKC)

کلیدواژه‌ها