درآمدهای نابرابر و سلامتی "در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی"

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان

چکیده

  از آنجایی که در تمام کشورهای جهان درجاتی از نابرابری وجود دارد، اختلاف بسیاری بین درآمد ثروتمندان و فقیران در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یافت می­شود. امروزه مشاهده شده که با افزایش نابرابری در کشورهای جهان سوم، قدرت خرید مردم کاهش می­یابد و خانوارها درصد کمتری از بودجه خود را به سلامتی اختصاص می­دهند.
   این مقاله به بررسی ارتباط نابرابری درآمد و سلامتی در منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی می­پردازد. بدین منظور از روش داده­های تابلویی و اثر تصادفی و ثابت برای تخمین الگوی مورد بررسی برای دوره زمانی 1980-2005 استفاده می­گردد. در این الگو امید به زندگی و مرگ و میر کودکان به عنوان شاخص سلامتی و ضریب جینی، ملاک نابرابری درآمدی می­باشد.
  نتایج به دست آمده از برآورد الگو بیانگر آن است که سطوح بالای نابرابری درآمد، باعث افزایش مرگ و میر کودکان و کاهش امید به زندگی می­گردد. همچنین طبق فرضیه درآمد مطلق با افزایش درآمد، سلامتی با نرخ کاهشی افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها