اندازه گیری هزینه تعدیل : یک مطالعه موردی برای بازار کار صنعتی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه مازندران

چکیده

هزینه های تعدیل، هزینه های انتقال منابع از یک بخش به بخش دیگر، به هنگام به وجود آمدن تغییری در اقتصاد می باشد. این تغییر می تواند به دلیل تغییرات تکنولوژیکی، تغییر در تقاضا(سلیقه)، تغییرات در قوانین و تغییر در توافقات بین المللی مثل توافقات تجاری باشند. هزینه های تعدیل در هر دو بازار کار و سرمایه مطرح می شوند ولی بازار کار به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به این دلیل که بالاترین هزینه ها را تحمل می کند و نیز تأثیر سیاسی قابل توجهی دارد، بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
مقاله حاضر، ضمن تعریف و تبیین هزینه های تعدیل، شاخص های اندازه گیری هزینه تعدیل بازار کار را مورد بررسی قرار داده است. همچنین به عنوان یک مطالعه موردی، این مقاله با استفاده از داده های کارگاه های صنعتی در سطح تجمیع 4 رقم طبقه بندی ISIC طی دوره زمانی 85-1381، هزینه تعدیل برای بازار کار صنعتی ایران برآورد کرده است. بر اساس نتایج حاصل از محاسبات این پژوهش، هزینه تعدیل در بازار کار کشور قابل ملاحظه می باشد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بهترین سیاست برای حداقل کردن هزینه های تعدیل، مقید کردن دولت به تأمین ثبات اقتصاد کلان و دادن ابتکار عمل به بخش خصوصی است.

کلیدواژه‌ها