عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران: رویکرد میانگین گیری بیزی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی و معاون پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 محقق اداره بررسی ها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

      هر چند رشد اقتصادی و عوامل موجد آن از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده ولی علیرغم مطالعات فراوان هنوز هم نسبت به عوامل موثر بر آن توافق حاصل نشده و هر محقق با توجه به شواهد و ذهنیت خویش الگویی را به عنوان مناسب ترین انتخاب، برآورد و تفسیر می‌کند. در این مقاله تلاش می‌شود تا با تعریف نااطمینانی در تابع رشد و با رویکردی موسوم به میانگین گیری بیزی، به تعیین عوامل مؤثر بر رشد قتصادی ایران پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها