تحلیل فضایی تاثیر مخارج دولت بر توسعه‌ی انسانی در ایران(رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی(GWR))

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 کارشناسی ارشد توسعه و برنامه‌ریزی دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مطالعه با توجه به اینکه مخارج دولت در کشورهای در حال توسعه دارای اهمیت قابل ملاحظه‌ای است در پی تحلیل تاثیر مخارج دولت بر شاخص توسعه‌ی انسانی هستیم و با توجه به اینکه استان‌های مختلف ایران در سال‌های 75 و 84 به عنوان مناطق در نظر گرفته شده و با داده‌های مکانمند روبه رو هستیم از تکنیک‌های اقتصادسنجی فضایی بهره گرفته تا بتوان نتایج مربوط به تحلیل‌های فضایی را ارائه نمود.با توجه به نتایج به دست آمده دامنه تاثیرات مخارج دولت در مناطق مختلف کشور بر حسب استان برای سال 75، تغییرات هزینه‌های جاری در بازه‌ی (438/1و064/1-) هزینه‌های عمرانی برای این سال در بازه‌ی (755/0و657/2-) در حال تغییر است که دلیلی بر تاثیرات متفاوت سیاست‌های مالی بر توسعه‌ی انسانی در استان‌های ایران است. برای سال 84 این تغییرات در بازه (074/0و146/0-) مربوط به هزینه‌های جاری و بازه‌ی (083/0و128/0-) مربوط به هزینه‌های عمرانی است.

کلیدواژه‌ها