رابطه ی علّیت پانلی بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی؛ مقایسه ی مناطق مختلف جهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بو علی سینا، همدان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ماکو

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی ماکو

چکیده

    به­منظور بررسی روابط بین مصرف انرژی­ تجدیدپذیر و رشد اقتصادی در مناطق مختلف جهان، 2009-1980، از آزمون­های هم­انباشتگی و علّیت پانلی استفاده شده است.
نتایج نشان می­دهند که رابطه­ی هم­انباشتگی بین متغیرها در بلندمدت در مناطق منتخب جهان وجود دارد. میزان اثرگذاری بیشتر مصرف انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی، به­­ترتیب، در مناطق آسیا- اقیانوسیه، آمریکا، اروپا، خاورمیانه و آفریقا می­باشد.نتایج حاصل از VECM پانلی، نشان­ داد در آمریکا در کوتاه­مدت و بلندمدت، رابطه­ی علّی یک­طرفه­ای از مصرف انرژی تجدیدپذیر به سمت رشد اقتصادی وجود دارد. در اروپا، هم در کوتاه­مدت و  بلندمدت، رابطه­ی علّی یک­طرفه­ای از رشد اقتصادی به مصرف انرژی تجدیدپذیر وجود دارد. در خاورمیانه و آفریقا، در کوتاه­مدت رابطه­ی علّی یک­طرفه­ای از مصرف انرژی تجدیدپذیر به رشد اقتصادی وجود دارد ولی در بلندمدت، در خاورمیانه رابطه­ی علّی یک­طرفه­ای از مصرف انرژی تجدیدپذیر به رشد اقتصادی وجود داشته و در آفریقا این رابطه دوسویه می­باشد. در آسیا- اقیانوسیه، در کوتاه­مدت رابطه­ی علّی دو ­طرفه­ در سطح 10% و در بلندمدت، رابطه­ی علّی یک­طرفه­ای از رشد اقتصادی به مصرف انرژی تجدیدپذیر وجود دارد.

کلیدواژه‌ها