مالیات‌های داخلی و آزاد‌سازی تجاری (با رویکرد ویژه نسبت به مالیات ارزش افزوده)

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده

باز بودن اقتصادی به عنوان عامل تشدید رشد شناخته می‌شود و با قرار دادن قیمت کالا‌ها در نزدیکی قیمت‌های جهانی و ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی منجر به کارایی در تولید شده و با بالا بردن تنوع و کیفیت نهاده‌های واسطه ای، انتقال دانش و افزایش اندازه‌ی بازار‌ها رشد اقتصادی را تحریک می‌کند. از سوی دیگر کشور‌ها با حرکت بیشتر به سمت باز بودن تجاری با کاهش درآمد‌های مالیات تجارتی مواجه می‌شوند و برای تأمین مالی مخارج خود نیاز به مهیا‌سازی منابع مالیاتی دیگر دارند. این مطالعه قصد دارد به مقایسه‌ی درآمد‌های حاصل از مالیات‌های داخلی با تعرفه‌های گمرکی حذف شده بعد از آزاد‌سازی تجاری پرداخته و نحوه‌ی جبران این منبع درآمد از دست رفته برای دولت درکشور‌های آسیایی، طی سال‌های 1985-2009 را بررسی و نقش مالیات ارزش افزوده در این زمینه را مورد ارزیابی قرار دهد. بدین منظور الگوی نظری – تجربی مالیات‌های داخلی تصریح و به روش گشتاور‌های تعمیم‌یافته مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در سال‌های اولیه‌ی حذف مالیات بر تجارت، مالیات‌های داخلی کاهش و در ادامه‌ی آزاد‌سازی مالیات‌های داخلی روند افزایشی داشته است و اثر مالیات ارزش افزوده در روند افزایش مالیات‌های داخلی مثبت ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها