تحلیل اقتصاد سنجی تابع تقاضای پول در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف اصلی این مقاله تخمین تابع تقاضای پول در ایران طی سال‌های 1338-1386 با استفاده از روش تصحیح خطا و هم‌انباشتگی است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که حجم پول( )، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز در بازار موازی، قیمت‌ها و نرخ سود وام‌های بلندمدت پرداختی به بخش خصوصی هم‌انباشته هستند. بنابراین تقاضای بلند مدت برای حجم تعادلی پول با به کارگیری روش هم‌انباشتگی حداکثر نمایی یوهانسون-جوسیلیوس تصریح و تخمین زده شده است. شواهد حاکی از وجود دو بردار هم‌انباشتگی بین متغیّرهای مورد نظر است. ضریب جمله تصحیح خطا(053/0) نشان می‌دهد که علی رغم وجود تعادل بلندمدت در بازار پول، حرکت به سمت تعادل در این بازار به کندی صورت می‌گیرد. نتایج آزمون‌هایCUSUM, CUSUMSQ  نشان می‌دهد که تابع تقاضای پول در طی این دوره با ثبات بوده است. علاوه‌بر این وجود جانشینی پول در ایران نیز تأیید می‌شود.

کلیدواژه‌ها