مقایسه‌ی کارایی سرپرستی های پست بانک ایران با استفاده از دو روش ناپارامتری و پارامتری

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه بو علی سینا

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

      هدف اصلی این مقاله مقایسه‌ی کارایی با دو روش ناپارامتری (DEA) و پارامتری (SFA)، با استفاده از اطلاعات پست بانک ایران است. لذا برای اندازه­گیری کارایی از داده­های ترازنامه‌ی 28 استان (سرپرستی) مستقل پست بانک ایران در دوره‌ی 1378-1384 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین دو روش ناپارامتری و پارامتری در اندازه‌گیری کارایی پست بانک ایران وجود دارد.  با توجه به نتایج حاصل از روش ناپارامتری میانگین کارایی اقتصادی، تخصیصی و فنی برای پست بانک ایران در دوره‌ی مورد بررسی به ترتیب برابر با25، 32  و 83 درصد است.در روش پارامتری به‌منظور برآورد کارایی و نیز تشخیص عوامل مؤثر بر آن از فرم خطی ـ لگاریتمی تابع هزینه ی مرزی تصادفی ترانسلوگ استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل کارایی نشان می­دهد، متوسط کارایی پست بانک ایران در دوره‌ی مورد بررسی 55 درصد است، علاوه‌براین، نتایج مدل شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی نشان می‌دهد کارایی سرپرستی­ها با اندازه‌ی پست بانک (دارایی کل)، تعداد پرسنل و تعداد شعب رابطه‌ی منفی و با درآمد کل پست بانک و زمان رابطه‌ی مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها