اثر انتقالی نرخ ارز بر قیمت صادراتی کشمش در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تبریز

2 دانش آموخته‌ی ‌کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

ایران به عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده وصادرکننده‌ی محصولات خشکبار مثل پسته ،خرما وکشمش در سطح جهان به شمار می رود، و دربازار جهانی این تولیدات، جایگاه مناسبی را دارد. ایران بعد از ایالات متحده و ترکیه در رتبه‌ی سوم تولید جهانی کشمش و بعد از ترکیه در رتبه‌ی دوم صادرات جهانی کشمش قرار دارد. هدف این مطالعه بررسی اثر تغییرات کوتاه مدت وبلند مدت نرخ ارز بر روی قیمت صادراتی محصول کشمش ایران با استفاده از الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی(ARDL) است. آمار و اطلاعات از داده های (FAO ) و بانک مرکزی، برای دوره‌ی 1350-1384 استخراج و با استفاده از نرم­افزار Microfit4 تجزیه و تحلیل شده است. نتایج برآورد مدلARDL نشان داد که در بلندمدت تغییرات نرخ ارز ، مهم‌ترین عامل مؤثر بر قیمت صادراتی کشمش است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود، سیاست­های پولی بانک مرکزی باید به گونه­ای طراحی شود که از نوسانات نرخ ارز به صورت غیرقابل پیش­بینی جلوگیری گردد .

کلیدواژه‌ها