رابطه ی دقت پیش‌بینی سود و بازده سهام شرکت‌های جدید‌الورود به بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

چکیده

      برای کاهش ریسک اطلاعاتی سرمایه گذاران، شرکت‌های جدیدالورد به بورس اوراق بهادار تهران ملزم به پیش‌بینی و گزارش سود سال مالی آتی هستند. این گونه گزارشگری مستقیم در اقتصاد در حال توسعه ی ما اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا در محیط اقتصادی ما از یک سو تحلیل گران مالی حضوری فعّال ندارند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران به ندرت به صورت حرفه ای عمل می کنند. در این تحقیق وجود پدیده ی ارزان فروشی سهام شرکت های جدید الورود به بورس و هم چنین رابطه ی دقت سود پیش‌بینی شده با بازده اولیه ی سهام شرکت های جدیدالورود به بورس مورد بررسی قرار گرفته است. وجود این رابطه با در نظر گرفتن آثار متغیّرهای کنترلی نیز آزمون شده است. بدین منظور از اطلاعات مربوط به 107 شرکت جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1378 تا 1385 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران نیز هم چون سایر کشورها، پدیده ی ارزان فروشی وجود دارد و بین خطای پیش‌بینی سود و بازده اولیه ی سهام شرکت های جدیدالورود، رابطه ی معنی‌دار وجود دارد. بدین ترتیب معلوم می شود که سرمایه گذاران می توانند خطای پیش بینی سود را تشخیص دهند و از آن در قیمت گذاری سهام استفاده کنند. 

کلیدواژه‌ها