اندازه گیری وتحلیل عوامل مؤثر بر رشد بهره وری کل عوامل در اقتصاد ایران با استفاده از روش باقیمانده‌ی سولو

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

3 کارشناسی ارشد آمار حیاتی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

     در این مطالعه، میزان اثرگذاری عوامل مؤثر بر رشد بهره­وری کل عوامل در قالب سرمایه‌ی انسانی، ساختار اقتصادی، ساختار سرمایه، شدّت تقاضا و پیشرفت فنی محاسبه و مورد بررسی قرار گرفته است. از مطالعات تجربی انجام شده در ایران ، با استفاده از تکنیک­های اقتصاد سنجی، تأثیر مثبت سرمایه‌ی انسانی و پیشرفت فنی (در قالب تحقیق و توسعه) بر رشد         بهره­وری کل عوامل حاصل شده است. اما در این مقاله با روشی متفاوت و با استفاده از روش مانده سولو به اندازه­گیری میزان اثرگذاری عوامل مذکور در رشد TFP پرداخته شده است. نتایج حاصل شده از این مقاله، برای دوره‌ی زمانی 1370-1385 ، حاکی از آن است که سرمایه‌ی انسانی، ساختار سرمایه و شدّت تقاضا بیشترین تأثیر مثبت بر رشد بهره­وری کل عوامل را داشته اند. در مقابل، پیشرفت دانش فنی، اثر بازدارنده­ای در رشد  TFP داشته است. تغییرات ساختاری در بخش­های مختلف اقتصاد کشور و عدم کارایی در تخصیص منابع در هر بخش، نیز طی این دوره‌ی زمانی تأثیر منفی بر رشد بهره­وری کل عوامل داشته است.

کلیدواژه‌ها