بررسی و نقد مبانی معیار عدالت اقتصادی رالز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مفید

چکیده

     موضوع «عدالت» دغدغه ی فکری بسیاری از متفکران  بوده است. در میان نظریه پردازان و  متفکران معاصر، آرای «جان رالز» جایگاه ویژه ای دارد. رالز به نوعی در شمار تساوی­گرایان قرار می گیرد؛ اما در عین تساوی گرایی به مبانی لیبرالیسم پایبند است. تازگی نظریه ی او از این جهت است که فرد گرایی را با مساوات طلبی و وظایف اجتماعی درهم می آمیزد که علاوه بر ایجاد تحول در علوم انسانی، منشأ سیاست های اقتصادی- اجتماعی جدیدی می شود. در این نوشتار با رویکردی تحلیلی و با کمک تئوری­های عدالت و تئوری­های اقتصاد بخش عمومی، روش کتابخانه­ای و تحلیل محتوا، جایگاه و روش شناسی عدالت رالز بررسی و نقد می شود.

کلیدواژه‌ها